Boerderijkamers De Beek Privacy Verklaring

Doel
Boerderijkamers De Beek, met inbegrip van de gerelateerde ondernemingen, respecteert de privacy van zijn zakenpartners en bezoekers van zijn Website (zoals hieronder gedefinieerd) en Social Media pagina’s van de onderneming. Boerderijkamers De Beek Privacy Verklaring (de “Privacy Verklaring”) beschrijft welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze informatie verkrijgen en hoe wij die informatie kunnen gebruiken of vrijgeven. Deze Privacy Verklaring omschrijft tevens de maatregelen die wij nemen om informatie te beveiligen en hoe individuele personen contact met ons kunnen opnemen over onze activiteiten m.b.t. uw privacy.

Reikwijdte
Deze Privacy Verklaring dekt alleen onze privacy activiteiten m.b.t. het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van verkregen informatie: via de Boerderijkamers De Beek Website en informatie op onze Social Media profielen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boerderijkamers De Beek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboorte datum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@boerderijcampingdebeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boerderijkamers De Beek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
   dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren
– Boerderijkamers De Beek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
   wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
   onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boerderijkamers De Beek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u de bewaartermijn van bepaalde data wil weten, stuur dan een mail naar privacy@boerderijcampingdebeek.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Boerderijkamers De Beek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze Website gebruiken wij twee typen cookies, Session cookies en Persistent cookies. 

Session cookies
Op onze Website gebruiken wij voornamelijk Session cookies. Deze helpen ons om onze bezoekers te volgen, browsers te herkennen en bezoekers van de verschillende diensten op onze Website gebruik te laten maken. Session cookies worden niet permanent opgeslagen op uw computer, ze verdwijnen wanneer u uw browser afsluit.

Persistent cookies
Wij gebruiken ook Persistent cookies. Dit is een klein bestand dat de site herkenbaar maakt voor terugkerende gebruikers. Informatie over statistieken wordt in dit bestand opgeslagen. Deze cookie wordt ook gebruikt opdat bepaalde berichten slechts één keer worden getoond. Persistent cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en dienen met de hand te worden verwijderd.

Geen cookies
Indien u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw computer, kunt u dit ongedaan maken in uw browser’s beveiligingsinstellingen. Dan worden geen cookies opgeslagen op uw computer.

Geautomatiseerde verzameling 
Wij gebruiken “cookies” om ons onze website te helpen verbeteren. We mogen cookies gebruiken om informatie over algemeen internetgebruik te verkrijgen en voor:
– Schattingen van ons bereik en gebruikspatronen.
– Opslaan van informatie over uw gebruiksvoorkeuren, om onze website te optimaliseren.
– Versnellen van uw zoekopdrachten.
– Toestemming voor toegang tot diverse delen van onze website.
– Herkenning wanneer u terugkeert naar onze website.

Boerderijkamers De Beek gebruikt derde partijen die JavaScript mogen gebruiken om IP adressen te verzamelen van onze bezoekers en onze hosting provider mag tevens server logs verzamelen. Informatie die op deze geautomatiseerde wijzen wordt verzameld mag worden gecombineerd met eerdere bezoeken van u aan onze Website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boerderijkamers De Beek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@Boerderijcampingdebeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Boerderijkamers De Beek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boerderijkamers De Beek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op privacy@boerderijcampingdebeek.nl

Social Media

Hoe wij informatie verkrijgen
Wij verzamelen informatie van en over onze Bezoekers via Social Media (Facebook).

Informatie die u ons verstrekt
– Indien u reageert op posts op social media.
– Indien u participeert aan interactieve items van onze Social Media, of indien u aan ons een verzoek tot nadere informatie richt.

Hoe wij informatie op Social Media gebruiken
Wij kunnen informatie die wij verzamelen over onze bezoekers voor de volgende doeleinden gebruiken:
– Promoten van onze camping, waarbij in sommige gevallen foto’s gebruikt worden doch alleen met toestemming van de betreffende persoon.

Overtredingen op Social Media 
Vermoedens van overtredingen bij gebruik van Social Media dienen te worden gemeld aan onze Functionaris Gegevensbescherming via e‑mail privacy@boerderijcampingdebeek.nl .

Keuze 
U dient deze Privacy Verklaring zorgvuldig door te lezen, want indien u niet akkoord gaat met onze handelswijze, is het uw uiteindelijke keuze om onze Website niet te gebruiken. Onthoud dat door ongeacht welk gedeelte van onze Website te gebruiken, u akkoord gaat met onze privacy policy.

Websites van derden en applicaties
Deze Website kan gelinkt zijn aan websites die noch eigendom zijn van, noch door Boerderijkamers De Beek beheerd worden. Als zodanig geldt deze Privacy Verklaring niet voor informatie verzameld op sites van derden of door enige derde-partij applicatie die gelinkt kan zijn of toegankelijk kan zijn vanaf de Website. Tevens kunnen Klanten en andere derde partijen, inclusief onze zakenpartners en consultants, applicaties ontwikkelen (inclusief mobiele applicaties) of diensten verlenen aan u of andere derde partijen met gebruik van onze Dienst. Deze Privacy Verklaring geldt niet voor informatie die verzameld wordt door Klanten, onze zakenpartners en andere derde partijen of derde-partij applicaties (inclusief mobiele applicaties) of diensten, zelfs niet als deze informatie is verkregen met gebruikmaking van onze Website of dienst.

Veranderingen in onze Privacy Verklaring
Boerderijkamers De Beek behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd te updaten of te veranderen. Indien wij essentiële wijzigingen doorvoeren in deze Privacy Verklaring zullen wij u daarop attenderen via adequate online notificatie (en daar waar vereist volgens toepasselijk recht uw toestemming verkrijgen). Uw voortgaand gebruik van de Website wordt geacht om acceptatie te zijn van alle updates of veranderingen die wij aanbrengen in deze Privacy Verklaring en als zodanig verzoeken wij u de Privacy Verklaring periodiek door te lezen voor alle updates en veranderingen die wij aangebracht zouden kunnen hebben.

Contactinformatie
Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring en onze privacy policy of indien u uw informatie dient te updaten, veranderen of verwijderen, maak contact met ons via: privacy@boerderijcampingdebeek.nl.

Alle overige feedback, commentaren, vragen en andere berichten die gerelateerd zijn aan onze Website dienen te worden gericht aan: info@boerderijkamersdebeek.nl

Deze Website wordt beheerd door: Boerderijkamers De Beek, gevestigd aan Zoddebeekweg 6, 7481 SN, Buurse, Nederland